Sidans innehåll

  Personuppgiftspolicy

  Din integritet är viktig för oss på Eraze. Du ska kunna känna dig lika säker på hur vi skyddar din integritet som när du använder våra tjänster. Nedan kan du läsa mer om varför vi samlar in och använder personlig information om dig, hur vi behandlar detta och hur vi arbetar för att skydda din integritet.

   

  1.Vad är personupplysningar och vem är ansvarig

  Personupplysningar är information och bedömningar som kan kopplas till dig som individ. Det kan vara ditt namn, din kontaktinformation, din hälsoinformation eller bedömningar som görs i samband med de tjänster du köper från oss. Till exempel registrerar vi detaljer om styrka och varaktighet i varje individuell behandling vi gör för att säkerställa ett optimalt resultat i slutändan. Personuppgiftslagen bestämmer hur vi ska behandla dina personuppgifter och detta ställer ett antal krav för behandling av så kallade särskilda kategorier av personuppgifter (inklusive hälsodata) som vi är skyldiga att följa. Vi följer också hälsolagens regler för behandling av personuppgifter. Relevanta hälsolagar som hanterar behandling av personuppgifter är lagen om specialiserade hälsovårdstjänster, lagen om hälso- och sjukvårdspersonal, lagen om patientjournaler, lagen om patient- och användarrättigheter, lagen om hälsoarkiv etc. Alla lagar och förordningar kan läsas på www.sbu.se.

  Bearbetning av personuppgifter avser all användning av personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, sammanställning, utlämnande, radering etc. All behandling av personuppgifter är i allmänhet underkastad personuppgiftslagen.

  Den registeransvarige är den person som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och som säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regler.

  Eraze Stockholm är behandlingsansvarig och kan nås på telefon 070 080 90 15, post@eraze,se eller Sturegatan 34, 114 36 Stockholm.

  2. Hur använder vi personuppgifter

  Vi samlar in personlig information som är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster till dig på ett ansvarsfullt sätt samt marknadsföra dessa.

  Den personliga informationen vi samlar in om dig är information som vi anser vara relevant för att ge dig korrekt hjälp. Den information vi behandlar har vi fått från dig eller i mycket sällsynta fall från en annan vårdinstitution där du har fått behandling.

  När du får behandling på Eraze är vi skyldiga att registrera all information som behövs för att tillhandahålla vård i våra journalsystem. Det finns juridiska krav för att föra en journal och vilken information som ska skrivas ner. Journalen kan till exempel innehålla kontaktinformation, anhöriga, sjukdomshistoria, tidigare behandlingar, vilka mediciner du använder, diagnoser, foton etc.

  Vi raderar personlig information när det inte längre är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket den ursprungligen samlades in. När det gäller personuppgifter som lagras i register gäller andra regler, se mer under avsnittet för radering av personuppgifter.

  Alla våra anställda som behandlar hälsoinformation om dig omfattas av sekretess. Detsamma gäller andra som behandlar personuppgifter för vår räkning.

  3.Vilka uppgifter samlar vi in

  Vi registrerar personlig information om dig genom att skapa en konsultationstid, genom konsultation och efterföljande behandlingar. Informationen samlas in enligt följande:

  Upplysningar du själv ger till oss:

  När du registrerar en konsultationstid hos oss kommer du att tillhandahålla vissa uppgifter som lagras av oss. Denna information lagras i vår databas för att tillhandahålla och för att förbättra vår tjänst samt för att förhindra bedrägerier.

  På samma sätt kommer vi att lagra information när du kontaktar oss genom att skicka ett e-postmeddelande via meddelandetjänster, sociala medier, chattfunktioner och telefon, inklusive e-postadress, telefonnummer och innehållet i förfrågan så att vi kan svara på dina frågor.

  Vi behandlar följande personupplysningar:

  • Demografisk information, tex adress
  • Kontaktinformation som namn, e-post, adress och telefonnummer
  • Köp- och behandlingshistorik hos oss
  • Andra eventuella personupplysningar som du har samtyckt till (tex information om din tatuering)
  • Upplysningar som samlas in genom att du använder våra tjänster
  • När du använder våra tjänster samlar vi in information om din aktivitet, inklusive vilka tjänster och sidor du besöker och hur du använder dem. Informationen kan delas in i följande typer:
  • Teknisk information om din enhet och internetanslutning

  Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten och anslutningen till våra tjänster, inklusive operativsystem, webbläsartjänst, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Denna information används ofta i anonym och aggregerad statistik, men vi kan också länka den till din identitet. Informationen gör det bland annat möjligt för oss att anpassa visningen av vår tjänst till den enhet du använder, förutom att vi kan analysera olika sätt på vilka användare använder vår tjänst.

  Cookies och annat innehåll som lagras lokalt:
  När du besöker vår tjänst använder vi olika tekniker för att känna igen dig som användare.

  4. Vad vi använder upplysningarna till

  Eraze behandlar personlig information om dig för att utföra överenskomna tjänster med dig, för att förbättra och vidareutveckla tillhörande tjänster, inklusive anpassning av tjänsten till användarnas upplevda önskemål och för att informera dig om nya användningsområden. Vi behandlar också personuppgifter för att ge dig erbjudanden och rekommendationer anpassade till ditt användningsmönster, för analys för att förstå marknadstrender och för att försöka förutsäga framtida beteende. Du hittar mer information om behandlingsändamålen nedan.

  Förbättra användarupplevelsen:

  Vi använder den insamlade databasen för att ge dig en mer användarvänlig service. Till exempel kommer vi att kunna övervaka om användare med en specifik webbläsare eller mobiltelefon har problem med att beställa en konsultation, så att vi kan förbättra gränssnittet. Informationen som bearbetas för detta ändamål kommer normalt att användas aggregerad och anonymiserad, men vi har också möjlighet att använda denna typ av information för att ge användarstöd till den enskilda användaren vid tekniska problem och liknande.

  Förstå marknadstrender:

  Syftet med detta är bl.a. att sammanställa statistik som vi använder för att förbättra våra webbplatser, samt förbättra produktutbud och tjänster. Sådana analyser kan göras av Eraze, eller genom att vi extraherar information som andra företag analyserar. Om personlig information överlämnas till andra företag för sådana analysändamål kommer detta att omfattas av så kallade databehandlingsavtal med krav på konfidentialitet, att informationen inte används för andra ändamål och att den raderas efter användning etc.

  Sociala medier

  Vi vill vara tillgängliga för våra kunder och potentiella kunder i sociala medier och har därför en profil på Facebook och Instagram. Syftet med dessa sidor är att göra våra tjänster, vår kontaktinformation och våra öppettider tillgängliga. Om du vill kontakta oss via dessa kanaler, uppmuntrar vi dig att inte dela personlig information. Om du har en fråga som handlar om att dela känslig personlig information (t.ex. information om din hälsa), rekommenderar vi att du snarare kontaktar oss per telefon så att vi kan hjälpa dig.

  Kontaktformulär

  På Facebook Messenger kan du enkelt kan komma i kontakt med oss. I chatten kan vi behandla enkla förfrågningar som adress och öppettider. Vi ber att du inte skickar känslig information eller personlig information till den här kanalen. Om du har frågor angående din hälsa eller dina behandlingar ber vi dig att kontakta oss per telefon. Chattloggen lagras enligt Facebooks modell.

  Eraze avråder dig från att dela känslig hälsoinformation via vårt kontaktformulär. Om dina frågor kräver delning av känslig information rekommenderar vi att du hellre kontaktar oss per telefon eller bokar ett möte för en konsultation.

  Kundhistorik

  Vi har publicerat kundhistorier och foton som våra kunder har valt att dela och gett sitt uttryckliga och frivilliga samtycke till publicering på våra webbplatser och / eller i sociala medier. Om du har valt att dela din berättelse kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Du kan kontakta oss för att radera din kundhistoria på telefon 070 080 90 15, post@eraze.se eller via ett möte eller brev skickat till Sturegatan 34, 114 36 Stockholm. Vi kommer då att se till att radera berättelsen och alla foton från webbplatser och sociala medier så snart som möjligt och senast inom 20 dagar.

  5.Vem kan vi dela din personliga information med?

  Information om din användning av tjänsten kan lämnas ut till andra företag för samma ändamål som de samlades in för. Så långt det är möjligt kommer informationen att tillhandahållas i anonym form, men för vissa ändamål är det nödvändigt för mottagaren att få information som gör det möjligt att identifiera dig.

  Eraze kommer inte att dela, sälja, sprida eller på annat sätt avslöja personlig information om dig på något annat sätt än vad som anges i denna sekretesspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett bindande domstolsbeslut eller om vi har fått ditt samtycke. Detta hindrar oss dock inte från att använda en databehandlare som behandlar personuppgifterna för våra räkning i enlighet med det avtal som beskrivs i personuppgiftslagen § 15. Databehandlare som får tillgång till dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av tjänster till Eraze (till exempel när vi använder en tredje part för att genomföra betalningstransaktioner eller lagra information på en webbserver) är sekretessbelagda och de får inte använda denna information på något annat sätt än för utförandet av tjänster för oss.

  Hälsoförtroende eller annan hälso- och sjukvårdspersonal: Vi kan kontaktas av hälsovårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att lämna ut din konfidentiella information till samarbetande vårdpersonal som är föremål för samma sekretessplikt som våra anställda. Detta görs endast i den utsträckning det anses nödvändigt för att ge dig ordentlig hälso- och sjukvård och reglerna följs enligt hälsopersonallagen § 25. Du har rätt att motsätta dig sådant avslöjande. Den information som kan delas är begränsad till vad som är nödvändigt. Vi delar endast sådan information med den hänvisande läkaren eller på begäran av samarbetande personal.

  Offentliga myndigheter: Om det krävs enligt lag eller det finns en misstanke om att ett brott har begåtts i samband med användningen av våra tjänster, kan informationen som vi har lagrat om dig avslöjas för offentliga myndigheter.

  Databehandlare: En databehandlare är ett oberoende företag eller juridisk enhet som behandlar personuppgifter på uppgiftsansvariges vägnar. Dvs. när Eraze använder underleverantörer, t.ex. inom marknadsföring.

  Eraze säkerställer att alla databehandlare är föremål för samma sekretessplikt som personalanställda av Eraze och att avtal om användning av databehandlare uppfyller personuppgiftslagens krav för användning av databehandlare / innehåll i databehandlingsavtal.

  Eraze använder huvudsakligen databehandlare som behandlar personuppgifter inom EU / EES. Detta innebär att dessa databehandlare är föremål för samma regler när det gäller behandling av personuppgifter. Med några få undantag används databehandlare utanför EU / EES. I dessa fall har Eraze säkerställt att dessa databehandlare är föremål för en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR art 45 och följande.

   

  6.Dina rättigheter

  Du har rätt att:

  •  Åtkomst: Om du vill veta vilken personlig information om dig som lagras i system hos oss kan du skicka en begäran till oss. Vi ber att du inte lämnar känslig personlig information.
  • Korrigering: Vi vill att informationen vi har om dig ska vara korrekt och uppdaterad. Kontakta oss om du upptäcker fel så att informationen kan korrigeras. Rätten att få information i journaler är begränsad av reglerna i hälsopersonallagen.
  • Radering: Du kan också kontakta oss om du vill att information ska raderas. Rätten att radera information i journalen kan vara mycket begränsad på grund av reglerna i hälsopersonallagen.
  • Lagringstid: Huvudregeln är att journalerna måste föras tills det på grund av vårdens natur inte längre antas att de kommer att användas. Vi lagrar personlig information längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade skyldigheter vi har - men sedan baserat på samtycke. När det gäller personlig information som lagras i journalen gäller andra regler.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att ta din personliga information från Eraze till en annan liknande aktör. Detta kallas dataportabilitet. Denna rättighet gäller endast om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av ett samtycke från dig eller i samband med fullgörandet av ett avtal mellan dig och Eraze. För tydlighetens skull påpekas att huvuddelen av behandlingen Eraze gör med personuppgifter har en så kallad behandlingsgrund i lagliga skyldigheter att tillhandahålla vård och därmed inte omfattas av rätten till dataportabilitet.

  Om behandlingen av personuppgifter om dig har en rättslig grund i samband med fullgörandet av ett avtal eller ditt samtycke kan du välja om du vill att informationen ska överlämnas till dig själv eller att vi skickar den direkt till din nya läkare / aktör.

  För tydlighetens skull påpekar vi att rätten till dataportabilitet inte påverkar våra skyldigheter att föra din journal.

  Rätt att klaga till datainspektionen: Om du samtycker till hur vi behandlar personuppgifter har du rätt att skicka klagomål till datainspektionen. Du kan läsa mer om detta på den svenska dataskyddsmyndighetens webbplats.

  7.Användning av kundundersökningar

  För att mäta våra kunders tillfredsställelse med behandlingen de har fått på Eraze använder vi enkäter riktade till kunder. All behandling av personuppgifter kräver en rättslig grund för behandling. Den relevanta behandlingsbasen för denna behandling är intresseavvägningen. Intressebalans kan användas som underlag för behandling där behandlingen är nödvändig för ändamål relaterade till de legitima intressen som den registeransvarige eftersträvar, såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter har företräde och kräver skydd av personuppgifter.

  8.Cookies

  Eraze använder cookies för att analysera besökarnas beteende för användning vid utveckling och förbättring av webbplatserna och våra produkter, tekniska ändamål för att säkerställa att webbplatserna fungerar, och optimering av sidorna, samt för marknadsföringsändamål som att mäta effekten av vår onlinemarknadsföring eller för att rikta reklam. Mer information om vilka cookies vi använder, vilka data som behandlas, vem som behandlar uppgifterna och syftet med behandlingen kan läsas i vår cookiepolicy, längre ner på denna sida.

  Du kan läsa mer om hur du hanterar cookies via den webbläsare som du använder.

   

  9.Information om intern administration

  För anställda och tidigare anställda, namn, telefonnummer, privat adress, födelsedatum, startdatum, slutdatum, jobbtitel, jobbfrekvens, loggad arbetstid, löneinformation, bankkontonummer, information om betalda bonusar och deltagande i bonusprogram , semesterlön, frånvaro och skäl för frånvaro (såsom sjukdom och mammaledighet).), disciplinåtgärder samt anhörigas kontaktinformation.

  Informationen erhålls vid anställning. Eraze lagrar personlig information i lönesystemet och i kund- och leverantörssystemet såväl som i kunddatabasen, och är begränsad till några få anställda såväl som revisorer och andra som utför tjänster för företaget.

  I den mån vi använder underleverantörer har separata databehandlingsavtal upprättats med dessa. Genom att använda sådana underleverantörer bekräftar vi att dessa är föremål för samma skyldigheter när det gäller skydd och användning av personuppgifter samt andra kunduppgifter som Eraze har.

   

  10.Ändringar av detta uttalande

  Denna sekretesspolicy kommer att uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella ändringar på webbplatsen eller ändringar i hur vi behandlar personlig information.

  Senast uppdaterad: September 2018

  Cookie policy

  Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Cookies är små filer som lagras i din webbläsare eller på den enhet du använder när du öppnar en webbplats.

  På eraze.se använder vi dessa cookies:

  Google Analytics

  Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan cookie med hjälp av relevant webbplats, inklusive din IP-adress, skickas till Google och lagras på servrar i USA. Vi använder anonymizeIP, en funktion som gör en enskild användare oidentifierbar. Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens aktiviteter för ägaren av webbplatsen, samt för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till aktiviteter på webbplatsen och användning av Internet.

  Google kan också överföra denna information till tredje part om så krävs, pga lag eller i fall där tredje part behandlar informationen på Googles vägnar. Google länkar inte din IP-adress med någon annan information som Google har.

  Våra webbplatser använder Google Analytics för att analysera användningen av webbplatserna. Vi får information om vilka sidor som är mest besökta, var användarna kommer ifrån, vid vilka tider sidorna är mest besökta, etc.

  Google Ads

  Våra Google Analytics-cookies spårar också ditt användningsmönster på webbplatsen för att bäst visa dig personlig marknadsföring baserat på vad du visar intresse för på Eraze.se. Dessa uppgifter kommer endast att användas av Google Ads inom 30 dagar efter ditt senaste besök på webbplatsen, och endast om du har accepterat sådana cookies från oss.

  Oribi Analytics

  Oribi spårar bara användarmönster på webbplatsen och skickar absolut ingen identifierbar information till sina servrar, bara aggregerade användardata.

  Vimeo

  Oavsett om du väljer att titta på, klicka på eller på annat sätt interagera med videoinnehåll på vår webbplats använder vi Vimeos cookies för att spåra information som hur länge du tittade på videon och vad du gjorde efteråt. Detta händer bara om du har accepterat sådana cookies från oss.

  Facebook

  För att förhindra att du ser annonser för en tjänst vi erbjuder när du redan har bokat ett möte hos oss, och för att förse dig med relevant, anpassad marknadsföring, spårar vi hur du använder webbplatsen i upp till sju dagar efter att du har klickat på en Facebook-annons från oss.

  Du kan blockera och ta bort cookies

  Om du inte vill att cookies ska ställas in när du besöker Eraze.se eller andra webbplatser kan du ändra detta alternativ under inställningar i din webbläsare. Observera att om du stänger av Eraze.se’ s förmåga att ställa in cookies kan det påverka användarupplevelsen du har. Du kan också ta bort befintliga cookies i din webbläsare om du vill. Se webbläsarens dokumentation för mer information om hur du gör det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies från Eraze.se.